En utilitzar la nostra pàgina web, ha de ser conscient de l'us de cookies d'acord amb la nostra Politicas de cookies

Lloguer velers, vaixells, goletes – Top Eventos Nauticos .com

Contactar
TSCH Group

Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals de contractació juntament amb les condicions generals d'ús i, si s'escau, les condicions particulars regularan expressament les relacions sorgides entre Top Sailing Charter, SL (d'ara endavant, "TOP SAILING CHARTER") i els Usuaris que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través d'aquesta pàgina web (d’ara endavant, "CLIENTS" o "USUARIS").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades conforme amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica i les disposicions legals que siguin aplicables.

 

1. Característiques generals del servei

 

1.1. TOP SAILING CHARTER és una companyia agent d'empreses de lloguer de vaixells que actua com a intermediari entre les empreses arrendadores i els CLIENTS arrendataris.

 

1.2. Aquesta pàgina web té la finalitat d'informar a l'USUARI sobre els béns i serveis comercialitzats per TOP SAILING CHARTER. Tots els tràmits posteriors i la contractació final els ha de fer per correu electrònic, per telèfon o personalment a l'oficina de TOP SAILING CHARTER.

 

1.3. L’informació introduïda en les seccions Ofertes, Last Minute i One Way té caràcter merament informatiu i en cap cas suposa la disponibilitat dels béns i serveis oferts. La disponibilitat dels mateixos pot ser verificada pels USUARIS contactant amb TOP SAILING CHARTER per mitjà del telèfon o del correu electrònic que figuren a la pàgina web.

 

2. Preu

 

Els preus i els impostos de cada un dels serveis són els que estableix la pàgina web i seran vàlids durant el temps que aquests mateixos romanguin accessibles a l'USUARI.


3. Forma de pagament

 

L'USUARI podrà fer els seus pagaments mitjançant transferència bancària al compte que serà informat a l'USUARI al moment del pagament o en conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin a la pantalla.

 

4. Fiança

 

4.1. Al moment de la signatura de la documentació i entrada a l'embarcació, el CLIENT haurà de pagar, en qualitat de dipòsit, una fiança per garantir qualsevol avaria, trencaments, desperfectes, així com l'estat de funcionament, manteniment i neteja de l'embarcació, i un eventual retard en el lliurament.

 

4.2. La formalització de la fiança es realitza en el port de sortida segons les condicions de cada armador.

 

4.3. La fiança es tornarà després de la revisió de l'embarcació, si es comprova el l’estat correcte d’aquesta.

 

4.4. Si l'embarcació és una goleta, no s'exigeix fiança.

 

5. Lliurament

 

5.1. Anteriorment al lliurament, el CLIENT té dret a inspeccionar l'embarcació amb un representant de la base, a fi de comprovar que l'embarcació i el seu equip es troben en perfecte estat de funcionament. El lliurament de l'embarcació i l'inici del viatge suposen l'acceptació que es troba en perfecte estat de funcionament.

 

5.2. L'embarcació es lliura amb els dipòsits d'aigua, combustible, bateries i oli de càrter plens, i a la seva devolució també han d’estar plens. Es signarà un inventari de l'equipament amb què compta l'embarcació.

 

5.3. L'embarcació serà lliurada al CLIENT arrendatari al port que s'indica a les condicions particulars que se li han facilitat.

 

5.4. El retard en el lliurament de l'embarcació per causa imputable, al CLIENT no li suposarà una pròrroga del termini de lliurament.

 

5.5. Si circumstàncies meteorològiques obliguen a retardar la sortida, no es generarà reducció del preu convingut, ni pròrroga de la durada del contracte.

 

6. Embarcació de categoria similar

 

L'embarcació es contracta per raó de la seva categoria. La base pot posar a disposició del CLIENT una embarcació de categoria similar a la contractada si per sinistre o avaria en un moment anterior, l'embarcació contractada no es troba en condicions idònies per a la navegació.

 

7. Devolució

 

7.1. El retard a la devolució comportarà la facturació del doble de la tarifa aplicada per cada dia de retard, així com les eventuals penalitzacions que TOP SAILING CHARTER hagi de satisfer pel retard en el posterior lliurament de l'embarcació. No es podran al•legar condicions meteorològiques pel retard a la devolució.

 

7.2. L'embarcació s’haurà de tornar al mateix port de lliurament, dins l'horari que s'indica, excepte que s'indiqui el contrari en les condicions particulars.

 

7.3. En el moment de la devolució, es revisarà l'embarcació, per tal de revisar l'equipament, i la inexistència d'avaries i trencaments, que es retorna amb els dipòsits de gasoil i aigua plens, així com l'estat de funcionament, manteniment i neteja. Les despeses necessàries per reposar l'embarcació i el seu equipament a l'estat del lliurament seran descomptats de la fiança, quan sigui exigida.

 

8. Dret de desistiment

 

8.1. Les despeses a causa de la cancel•lació del servei són les següents:

 

a. Cancel•lacions abans de 60 dies de la sortida del servei: penalització d’entre un 30% i un 50%;

b. Cancel•lacions entre 60 i 30 dies abans de la sortida del servei: penalització del 50%;

c. Cancel•lacions entre 30 i 15 dies abans de la sortida del servei: penalització del 75% -100%;

d. Cancel•lacions entre 14 dies i 1 dia abans de la sortida del servei: penalització del 100%.

 

8.2. Per tramitar la cancel•lació, TOP SAILING CHARTER cobrarà entre 150-200 € de despeses de gestió.

 

8.3. Les cancel•lacions s'hauran de tramitar a través del Servei d'Atenció al CLIENT a la direcció electrònica info@topsailingcharter.com, a través del telèfon 902030309, o personalment a l'oficina de TOP SAILING CHARTER, a Torroella de Montgrí, Carrer Francesc Macià, 11, 17257 - Girona.

 

9. Dret de resolució

 

9.1. L’incompliment dels terminis de pagament comporta la resolució del contracte, havent de comunicar TOP SAILING CHARTER aquesta resolució per escrit al CLIENT, quedant en poder de TOP SAILING CHARTER els imports satisfets.

 

9.2. La imprudència en l'ús de l'embarcació, la infracció a les normes d'ús previstes en les presents Condicions Generals de Contractació i la infracció de la normativa vigent, serà motiu per a la resolució automàtica del contracte.

 

10. Normes d'Ús

 

10.1. El CLIENT utilitzarà l'embarcació d'acord amb la legislació vigent, essent l'únic responsable de les eventuals infraccions que pogués cometre en l'ús de l'embarcació.

 

10.2. El CLIENT ha de facilitar els documents i títols necessaris que la base exigeixi per realitzar el servei. Si la base considera que el CLIENT no té la suficient competència per exercir de patró, caldrà que l'embarcació iniciï el seu trajecte amb un patró contractat per la base, a càrrec del CLIENT, d'acord amb les tarifes vigents.

 

10.3. La zona de navegació permesa serà la que s'especifica en les condicions particulars, sempre que la titulació ho permeti. No podrà navegar per una zona diferent a la indicada, sense autorització escrita de la base.


No podrà cedir el control de l'embarcació a una persona diferent de la designada al contracte.

 

10.4. El CLIENT ha d'utilitzar l'embarcació per al seu ús particular d'esbarjo, amb les persones indicades a les condicions particulars, sense que pugui realitzar activitats comercials o de competició, i sense que pugui subcontractar sota cap fórmula l'embarcació.

 

10.5. Queda prohibit embarcar un nombre superior de persones a les autoritzades per l'embarcació.

 

10.6. No estan inclosos els costos meritats per alimentació, repostar combustible, aigua o amarratges fora del port base ni altres serveis extres no sol•licitats al moment de la contractació del servei, com a patró (Skipper), cuiner, hostessa, assistent, pilot automàtic, Spinaker o Blister.

 

Els preus dels consums a bord està fixats per cada embarcació (goleta), i TOP SAILING CHARTER no té, en aquest aspecte, cap responsabilitat ni competència. S'adverteix al CLIENT de la necessitat d'exigir la carta de preus i consultar els mateixos a l'inici del trajecte, abans del seu consum, així com informar-se dels costos derivats dels amarratges, fondejos, taxes portuàries, taxes locals i entrades als parcs nacionals. TOP SAILING CHARTER no es fa responsable de les incidències que poguessin succeir sobre això.

 

 

10.7. El CLIENT ha d'informar a TOP SAILING CHARTER de forma immediata de qualsevol accident, dany o pèrdua que hagi patit o pugui patir l'embarcació.

 

10.8. L'arrendador queda exonerat de responsabilitat respecte els danys que l'arrendatari pugui causar a terceres persones o coses per l'ús de l'embarcació arrendada.

 

10.9. La ruta per al viatge la defineix el CLIENT, conjuntament amb el patró o el cap de la base. La ruta definida pot ser objecte de modificació per causes meteorològiques justificades. En aquest cas, a causa d'aquests motius, no serà necessari previ avís ni consentiment per part del CLIENT, que no podrà reclamar pel canvi de ruta.

 

10.10. Quan es realitza el pagament, el CLIENT accepta sense reserves totes i cadascuna de les presents Normes d'Ús i entén que el seu incompliment pot generar l'obligació de rescabalar eventuals danys i perjudicis, així com la rescissió del contracte per part de TOP SAILING CHARTER sense dret a la devolució de l'import pagat.

 

11. Reclamacions

 

11.1 Les reclamacions s'han d'efectuar durant el xàrter o al moment del lliurament de l'embarcació, per escrit, en document que obra a la seva disposició a la base. El document de reclamació ha de ser signat pel CLIENT i pel responsable de la base, i trametre una còpia per mitjà de recepció fefaent a TOP SAILING CHARTER (Torroella de Montgrí, Carrer Francesc Macià, 11, 17257 - Girona) en el termini màxim de 4 dies des de la fi del trajecte.

 

11.2. En el cas del lloguer d'una goleta, el CLIENT ha estat advertit que, donades les especials característiques de l'embarcació, no es poden reclamar en cap cas els perjudicis que es derivin de l'existència de goteres.

 

12. Jurisdicció i Llei Aplicable

 

Per resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació o el seu propi fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència de les autoritats de Marina i, si s'escau, als Jutjats i Tribunals de la Bisbal (Espanya).

El present contracte queda sotmès a la Llei espanyola.

 

 
 
topeventosnauticos.com · Tel.0034 638 89 30 72 · contacteweb@topsailingcharter.com
ACAV    topsailingcharter.com
Informació legal | Condicions generals | Sistemes de pagament | Crèdits | El nostre equip | Mapa web
Vaixells i Velers | Vaixells a Mallorca | Vaixells a Grècia | Vaixells a Turquia | Vaixells al Carib | Vaixells a Croacia | Events Nàutics | Lloguer de Goleta | Lloguer de catamarans | Lloguer de velers
 
Traduïr: